జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ  శోధన :
 
లేక   మరియు   పద బంధము  

పైపైకి >> బ్లాగులు  >> సాహిత్యం  >> పద్యాలు  
Indiaరామాయణము   http://raamaayanamu.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...రామాయణము పోతన భాగవతము నుండి...
కలపబడినది : May 28, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : May 28, 2007  వర్గము: పద్యాలు  లోపలి నొక్కులు : 4  వెలుపలి నొక్కులు : 231
Indiaగజేంద్ర మోక్షము   http://gajemdramoxamulu.rediffblogs.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...ఈ బ్లాగు లో నేను పోతన గారి తెలుగు భాగవతమునకు, వ్యాసభగవానుని సంస్కృత భాగవతానికి పోలికలు, తేడాలు గజేంద్ర మోక్షము లో రాయాలి అని అనుకుంటున్నాను...
కలపబడినది : May 28, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : May 28, 2007  వర్గము: పద్యాలు  లోపలి నొక్కులు : 4  వెలుపలి నొక్కులు : 289
Indiaపోతన భాగవతము   http://bhagavatamu.rediffblogs.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...పోతన భాగవతము పోతన భాగవతము నుండి కొన్ని పద్యాలు ...
కలపబడినది : May 28, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : May 28, 2007  వర్గము: పద్యాలు  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 297
United Statespadyamaala   http://padyamaala.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...కం:- గడచిన కొందినములలో నడకలు నేనేర్చుకొంటి నవపంథాలో, వడగట్ట దలచి జల్లెడ కడజేర్చగ కోరికయ్యె కడుతీవ్రముగా....
కలపబడినది : Feb 6, 2010  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Feb 6, 2010  వర్గము: పద్యాలు  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 44
Indiaదామోదర   http://damodara.rediffblogs.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...దామోదర from potana Bagavatamuhow krsna tied by yaSOda with Bakti. ...
కలపబడినది : May 28, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : May 28, 2007  వర్గము: పద్యాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 227
Indiaఅహ! నా బ్లాగ్ అంట   http://aha-naa-blog-anta.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...తెలుగు పద్యాలు...
కలపబడినది : Jun 8, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 8, 2007  వర్గము: పద్యాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 206
Indiaతెలుగు పద్యం   http://telugupadyam.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...తెలుగుపద్యాల కోసం అంకితమైన బ్లాగు....
కలపబడినది : Apr 5, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Apr 5, 2008  వర్గము: పద్యాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 118
Indiaకంద కదంబం   http://kandakadambam.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...కందపద్యాలను రాసి అలరించాలని ఆశ...
కలపబడినది : Feb 9, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Feb 9, 2009  వర్గము: పద్యాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 73
Indiaఅన్నమయ్య పలుకుబడులు - జాతీయములు    http://sooktimuktaavali.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...సంస్కృత భాషలోని అందమైన సూక్తులు, సుభాషితములు గురించిన వివరణ...
కలపబడినది : Feb 9, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Feb 9, 2009  వర్గము: పద్యాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 76
United Statesపుష్యం   http://pushyam.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...అప్పుడప్పుడూ నే వ్రాసే సరదా పద్యాలు ...
కలపబడినది : Mar 30, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Mar 30, 2009  వర్గము: పద్యాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 81


మొత్తం వర్గములు : 50  మొత్తం లింకులు : 2930  చేసిన అన్వేషణలు : 14623  లోపలి నొక్కులు : 23445  వెలుపలి నొక్కులు : 241957  ఆన్లైనులోని సందర్శకులు : 6
జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ శక్తివంతము చేసిన వారు phpLinks
నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2007 జల్లెడ.కామ్